tiếng Lào

Nhu cầu dịch thuật tiếng Đông Nam Á hiện nay

Cuối năm 2015 cộng đồng kinh tế Asean – AEC ra đời. Đã liên kết và thắt chặt mối quan hệ giao thương giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á. Những hiệp định mới phát triển toàn diện nền kinh tế chung giữa các quốc gia được ký kết…. Việc trao đổi nguồn…