Translating Visa for Education Abroad.

If you ask someone who has been studying abroad? That person will definitely say that it is the best life-changing experience they have ever done. But how to go to study abroad easily? Firstly, you have to prepare knowledge and finance. Then, you must have a complete set of documents with a notarized translation for…

Translating Visa for Education Abroad.

If you ask someone who has been studying abroad? That person will definitely say that it is the best life-changing experience they have ever done. But how to go to study abroad easily? Firstly, you have to prepare knowledge and finance. Then, you must have a complete set of documents with a notarized translation for…

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự là chứng thực con dấu, chữ ký trên văn bản, tài liệu mà cơ quan tổ chức nước ngoài cấp cho đương sự. Hợp pháp hóa lãnh sự vận dụng khi đương sự muốn công nhận giá trị pháp lý của những tài liệu này để sử dụng được ở…